Noise – Tema Roar Poster 2023

NOISE / ZGOMOT – Open call
(for english scroll dow)

Probabil că una dintre cele mai mari greșeli pe care le facem în materie de percepții este să asociem „zgomotul“ doar cu o senzație auditivă, cu un sunet. Aici ne-au ținut în loc și terminologia săracă și dicționarele care nu s-au ostenit să dea cuvântului și o altă accepție decât cea auditivă. Denumesc zgomotele: alb, colorat, roz, dar nu se ostenesc să adauge cuvântului și un înțeles din registrul vizual.

Începând cu anul 1990, Adobe a introdus în filtrele de imagine ale aplicației Photoshop 1.0 funcția „add noise“. Probabil că acesta este momentul în care „noise“ ar fi trebuit să înceteze să funcționeze în zona vizualului doar ca o metaforă. Zgomotul a intrat atunci în spațiul imaginii, a devenit instrument și i s-a atribuit o reprezentare concretă, vizuală.

Privind „noise-ul“ din alt unghi, de cele mai multe ori este malefic, deteriorează, murdărește, tulbură un presupus spațiu curat, liniștit. Aceste atribute au definit cuvântul mult timp și aici semnalez o altă greșeală frecventă – asociem cuvântului doar un înțeles negativ. Trecând dintr-o zonă în alta, „noise-ul“ a devenit între timp background, structură, mediu, liant, grid, instrument, procedeu artistic, expresie, mesaj.

Tema din acest an vrea să accentueze componenta vizuală a cuvântului NOISE și să evidențieze disproporția dintre valența peiorativă și cea meliorativă a cuvântului. Pentru că lucrurile par a fi scăpat de sub control, zgomotul urban, informațional, mediatic, ideologic etc a devenit toxic, violent, te îmbolnăvește lent sau omoară instant. Te strivește, îți ia din spațiu, te alungă din oraș sau din țară. Zgomotul vizual a încetat să mai fie o metaforă, a devenit palpabil, invaziv, nociv.

Lucrările pe care le așteptăm în acest an vor fi selectate după criteriile obișnuite: idee, originalitate, compoziție, cromatică.
Și pentru că prin natura lui, conceptul de Roar Poster vizează problemele reale, strigătoare la cer (care n-ar trebui să mai sufere amânare, acutizate), vor avea un plus lucrările cu reprezentări recognoscibile, figurative, cu un mesaj lizibil, cu un puternic impact vizual și emoțional.

Aplicați aici
============================================

NOISE – This year’s Roar Poster’s theme

Probably one of the greatest mistakes we make in matters of perception is only to associate noise with an auditory sensation, with a sound. For this we can also blame a paucity of terminology and dictionaries that didn’t bother to give the word a connotation other than in the auditory sense. They denote sounds as white, coloured, pink, but then don’t bother to assign the term a meaning in the visual register. 

In 1990, Adobe introduced an “add noise” function to the filters in its Photoshop 1.0 software. This was probably the moment noise should have stopped being used in the visual realm merely as a metaphor. Noise then entered the realm of the image, it became an instrument and was given a concrete, visual representation. 

Viewed from a different angle, in most cases noise is pernicious; it degrades, dirties, muddies a supposedly clean,quiet space. For a long time the word was defined by these attributes, and this leads me to another frequent mistake – we only associate the word with something negative. In passing from one realm to another, noise has become background, structure, environment, connection, grid, instrument, artistic process, expression, message. 

This year’s theme seeks to emphasise the visual component of the word NOISE and to highlight the imbalance between the pejorative and positive connotations of the word. Because things appear to have slipped out of control, urban, information, media, ideological noise, etc. has become toxic, violent, slowing poisoning you or killing you instantly. It crushes you, it eats into your space, it drives you from the city or even the country. Visual noise has ceased to be just a metaphor; it has become tangible, invasive, toxic. 

The works we expect to see this year will be selected according to the usual criteria: concept, originality, composition, use of colour. And because by its nature the concept of the Roar Poster exhibition seeks to address enraging, real-life problems (acute issues that shouldn’t be put off any longer), entries with easily-recognisable, figurative content, with a clear message and a powerful visual and emotional impact will be looked on favourably.

Apply here